ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» محور های سومین کنفرانس بین المللی برند
محور های سومین کنفرانس بین المللی برند
 

 

محور های سومین کنفرانس بین المللی برند

1.فرهنگ سازی مدیریت برند عاملی ارزش آفرین در بنگاه های اقتصادی
2.توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
3.ترغیب سازمان ها به تدوین استراتژی مدیریت برند و استفاده از نیرو های متخصص در زمینه برند